Algemene voorwaarden (laatste wijziging: 01 februari 2013)

 1. ALGEMEEN
  1.1Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot koop, verkoop of andere zakelijke handelingen tussen ScooterSMART en de met haar gelieerde ondernemingen (hierna te noemen “ScooterSMART “), en een opdrachtgever. Onder opdrachtgever worden mede verstaan zakelijke ondernemingen zowel als consumenten (hierna te noemen “klant”). Door het aangaan van een transactie of overeenkomst met ScooterSMART geeft een klant aan akkoord te gaan met deze algemene verkoop-, leverings-, en betalingsvoorwaarden.
  1.2 Eventueel door een klant gehanteerde algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op transacties met ScooterSMART, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door ScooterSMART zijn aanvaard.
  1.3 Alle aanbiedingen en offertes van ScooterSMART zijn vrijblijvend, en slechts van toepassing indien zij gedaan zijn door vertegenwoordigers van ScooterSMART, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
  1.4 De aangeboden artikelen en/of diensten worden zo duidelijk mogelijk afgebeeld en/of beschreven in de website. Zij worden zo volledig als de redelijkheid vereist beschreven. In de aanbieding wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien hij op het aanbod ingaat. Niettemin is het mogelijk dat het geleverde artikel kleine afwijkingen bevat ten opzichte van het artikel zoals aangeboden in de media.
  1.5 Ondanks de door haar in acht genomen zorgvuldigheid kan ScooterSMART geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van zet-, type- en of programmeerfouten of programmafouten op de website of andere media.
 2. ACCEPTATIE VAN BESTELLINGEN
  2.1. In verband met de afhankelijkheid van de levertijden en beschikbaarheid van haar leveranciers, behoudt ScooterSMART zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren. ScooterSMART is eveneens gerechtigd artikelen slechts te leveren nadat de klant een door ScooterSMART bepaalde vooruitbetaling heeft verricht.
  2.2. ScooterSMART behoudt zich het recht voor om de nodige inlichtingen in te winnen ter beoordeling van de kredietwaardigheid van de klant.
 3. TOTSTANDKOMING KOOPOVEREENKOMST
  3.1. De koopovereenkomst wordt geacht gesloten te zijn op de datum vermeld op de koopovereenkomst.
 4. LEVERING
  4.1. Levering geschiedt in principe vanaf de ScooterSMART vestiging tenzij anders is overeengekomen.
  4.2 Indien er op bepaalde artikelen een levertijd van toepassing is, zal deze levertijd door ScooterSMART zo spoedig mogelijk aan de klant worden gemeld. ScooterSMART zal al het mogelijke doen om geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren.
  4.3 De door ScooterSMART aangegeven levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geldende omstandigheden, en op tijdige levering van alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde, door ScooterSMART bij haar leveranciers bestelde artikelen. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarover  indien mogelijk bericht ontvangen.
  4.4. Overschrijding van de aangegeven levertijd geeft de klant geen recht op vergoeding van enige door de klant geleden of te lijden schade.
  4.5 Indien levering niet kan plaatsvinden door oorzaken die aan de klant te wijten zijn of voor diens risico komen, is ScooterSMART gerechtigd om de kosten die dit met zich mee brengt aan de klant in rekening te brengen.
  4.6. De wijze van vervoer wordt door ScooterSMART in overleg met de klant bepaald. Eventueel kan van de klant een bijdrage in de handling- en verzend-kosten gevraagd worden.
 5. 5.TRANSPORTRISICO
  5.1. Het risico van beschadiging en verlies van artikelen tijdens het vervoer naar de klant is voor ScooterSMART. Nadat de artikelen door de klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over.
  5.2. In geval van retourzending is het risico van beschadiging en verlies voor risico van de klant. De klant dient het artikel voldoende te verzekeren tijdens het transport.
  5.3. Verzending en aflevering zal worden bepaald door ScooterSMART in overleg met de klant.
 6. GARANTIE
  6.1 Door ScooterSMART afgegeven garanties met betrekking tot niet door ScooterSMART geproduceerde artikelen worden slechts gegeven, indien en voor zover de leverancier van ScooterSMART een garantie heeft afgegeven.
  6.2 Op alle door ScooterSMART geleverde artikelen zijn de garantieperiode alsmede de garantievoorschriften van toepassing zoals die door de leverancier van ScooterSMART aangegeven wordt.
  6.3 In geval van gebreken dient de klant binnen 14 dagen na vaststelling van het gebrek een klacht in te dienen. De klacht dient een beschrijving van grieven en/of geconstateerde gebreken te bevatten en kan elektronisch, schriftelijk of telefonisch (met schriftelijke bevestiging) plaatsvinden. De klant dient alsdan de betreffende defecte artikelen per ommegaande en voldoende gefrankeerd en verzekerd met het originele leveringsformulier terug te zenden aan ScooterSMART.
  6.4 Afhandeling van de klacht zal plaatsvinden met inachtneming van het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel.
  6.5 ScooterSMART is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door ScooterSMART geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove schuld van ScooterSMART.
  6.6 Onder Garantie wordt uitsluitend verstaan de garantie op technische gebreken die voortkomen uit ondeugdelijk assemblage en/of fabrieksfouten.
  Niet onder de garantiebepalingen vallen dus de defecten of storingen welke ontstaan door normale slijtage verschijnselen zoals remvoeringen, lampjes, accu, gaskabels, bandenslijtage enz.
  6.7 (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove schuld van ScooterSMART.
  6.8. Indien op grond van voorgaande artikelen schadevergoeding uitgekeerd dient te worden, zal deze in geval van zaakschade beperkt zijn tot aangetoonde werkelijk geleden directe schade met een maximum van € 250 per gebeurtenis en bij letselschade tot € 750 per gebeurtenis per persoon met een maximum van € 1.500 per persoon in totaal.
  6.9 De garantie vervalt in zijn geheel indien de motor door het niet doen van regelmatige olie-inspecties defect raakt.
  Oliepeilen dient bij elke tankbeurt te geschieden.
  De garantie vervalt tevens indien er modificaties zijn aangebracht welke niet origineel tot de scooter behoren.
  6.10 Bij het verhalen binnen de garantieperiode dient het defecte voertuig afgeleverd te worden bij ScooterSMART
  6.11- Reparatie- en onderhoudsgarantie
  1. De reparateur garandeert binnen de Europese Economische Ruimte de goede uitvoering van de door hem aangenomen of uitbestede opdrachten ten aanzien van alle fietsen, snorfietsen, scooters, motorfietsen en bromfietsen en daarbij gebruikte materialen gedurende een periode van drie maanden en in geval te bepalen vanaf het tijdstip dat de tweewieler weer ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld. De garantie omvat het alsnog op de juiste wijze en binnen redelijke termijn en zonder ernstige overlast uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdracht. Niet onder garantie valt ten eerste slijtage (bv. aan banden, tandwielen), ten tweede defecten vanwege verkeerd onderhoud, zoals onderhoud dat niet conform fabrikant voorschriften was.
  2. Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.
  3. De aanspraken op de garantie vervallen indien:
  a. de opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken de reparateur daarvan in kennis stelt;
  b. de reparateur niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen;
  c. derden zonder voorkennis of toestemming van de reparateur werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door de reparateur verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan. Deze vergoeding bedraagt nimmer meer dan de werkelijk gemaakte kosten.
 7. BETALING
  A. BETALING PER PIN en STORTING OP BANKREKENING
  7.1 Ingeval van een storting op de bankrekening van ScooterSMART zullen de artikelen op naam en voor rekening van de klant naar een door de klant aangegeven adres worden verzonden in Nederland of Belgie. De eventueel door de klant verschuldigde handling- en verzendkosten zullen aan ScooterSMART vooruit worden voldaan en als onderdeel van de totaalrekening bij de klant in rekening worden gebracht.
  B. BETALING VIA EENMALIGE MACHTIGING
  7.2 Het is mogelijk om via een eenmalige machtiging te betalen. De klant dient de wens daartoe bij zijn bestelling aan te geven en geeft daarmede een eenmalige machtiging af (telefonisch of per bestelformulier of internet) voor automatische incasso door ScooterSMART. Incasso zal plaatsvinden indien ScooterSMART verwacht binnen 21 dagen na datum van incasso te kunnen uitleveren, hetgeen in de regel op het afschrift wordt vermeld. Indien incasso om enige reden niet kan plaatsvinden, zal ScooterSMART de klant een herinnering sturen. Bij niet tijdige betaling of bij stornering zijn een boete rente en administratie kosten verschuldigd vanaf de datum waarop de klant in gebreke is.
 8. BETALINGSVOORWAARDEN
  8.1. Een overeengekomen vooruitbetaling dient binnen de overeengekomen termijn te worden betaald.
  8.2. Voor zover niet anders bepaald, dient elk verschuldigd bedrag door de klant binnen 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst, of zoveel later als door ScooterSMART aangegeven, te worden betaald.
  8.3 Een eventueel openstaand saldo op de rekening van de klant is onmiddellijk in zijn geheel opeisbaar in de volgende gevallen:
  – indien de klant, die gedurende tenminste 2 maanden achterstallig is in de betaling, na in gebreke te zijn gesteld, nalatig blijft in de nakoming van zijn verplichtingen;
  – bij verhuizing naar het buitenland;
  – indien de klant aan ScooterSMART met het oog op het aangaan van de overeenkomst, bewust onjuiste inlichtingen heeft verstrekt van dien aard, dat ScooterSMART de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben aangegaan indien hem de juiste stand van zaken bekend zou zijn geweest;
  – bij surseance van betaling, onder bewindstelling, schuldsanering of faillissement van de klant;
  – bij overlijden van de klant indien er gegronde vermoedens bestaan dat de verplichtingen, voortvloeiend uit de overeenkomst, niet zullen worden nagekomen.
  8.4. Boete rente en administratie kosten zijn verschuldigd vanaf het ogenblik waarop de klant in gebreke is gebleven, tot op het tijdstip waarop het verschuldigde geheel voldaan is.
  8.5 Levering van verdere bestellingen zal worden opgeschort tot de klant weer stipt zijn betalingsverplichtingen nakomt.
  8.6 Bij de beoordeling van kredietwaardigheid van de klant maakt ScooterSMART gebruik van de door de klant verstrekte gegevens.
  8.7 Voor zover de wettelijke voorschriften dit toelaten, komen alle kosten die verband houden met de inning en invordering van het door de klant aan ScooterSMART verschuldigde, voor rekening van de klant. Het betreft hier bijvoorbeeld doch daartoe niet beperkt, kosten van incasso, juridisch advieskosten, deurwaarderskosten e.d.
 9. DEELBETALINGEN
  9.1. Indien de bestelling in gedeelten wordt geleverd, is de klant verplicht hetgeen reeds ontvangen werd conform de daarvoor vastgestelde termijnen te betalen. Wachten met betaling tot heel de bestelling ontvangen is, is niet toegestaan.
  9.2. Evenmin schorten gebreken aan het geleverde de betalingsverplichting van de klant op, tenzij ScooterSMART zich daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord verklaart.
 10. TERUGBETALINGEN
  10.1. Reeds betaalde bedragen voor artikelen die worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, zullen bij het niet tot stand komen van de overeenkomst worden terugbetaald met inhouding van administratiekosten dan wel verrekend met nog openstaande vorderingen, zulks ter beoordeling van ScooterSMART.
  10.2. Terugbetaling zal geschieden binnen 30 dagen.
 11. 11 ZEKERHEIDSSTELLING
  11.1 Indien ScooterSMART reden meent te hebben om aan de bereidheid tot betaling en de financiële gegoedheid van de klant te twijfelen, heeft ScooterSMART het recht, alvorens over te gaan tot levering van de artikelen, dan wel voortzetting van de leveringen, zekerheid te verlangen voor de nakoming van alle verplichtingen van de klant uit hoofde van een overeenkomst. Indien een dergelijke zekerheid door de klant wordt geweigerd, is ScooterSMART vrij om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd de rechten van ScooterSMART op vergoeding van schade en kosten.
  11.2 De klant wordt slechts onder voorwaarde van volledige betaling van de overeengekomen prijs eigenaar van de door ScooterSMART geleverde artikelen. ScooterSMART blijft eigenaar van de artikelen zolang de klant zijn verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst niet heeft voldaan. Indien de klant zijn betalingsverplichting niet nakomt, is ScooterSMART gerechtigd (doch niet verplicht) zonder nadere ingebrekestelling de geleverde artikelen terug te nemen.
 12. ADRESWIJZIGINGEN
  12.1. De klant is verplicht ScooterSMART op de hoogte te brengen van elke adreswijziging of verhuizing; dit kan onder meer geschieden door gebruikmaking van de gratis op elk postkantoor verkrijgbare “verhuisberichten”.
  12.2. Indien de klant verzuimt zulks (tijdig) te doen, blijft hij jegens ScooterSMART aansprakelijk voor alle artikelen die, voor de klant bestemd, naar diens oude adres worden gezonden.
  12.3. De klant machtigt ScooterSMART om, indien nodig, diens adresgegevens bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie op te vragen. Eventuele kosten komen voor rekening van de klant.
 13. OVERIGE BEPALINGEN
  13.1. OVERMACHT
  Onder overmacht wordt verstaan elke buiten de wil van ScooterSMART onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het aangaan van de overeenkomst reeds te voorzien, die nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds inbegrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer arbeidstaking, in- en uitvoerverbod, transportmoeilijkheden, natuurrampen, brand en andere ernstige storingen binnen ScooterSMART of in diens toeleveringsbedrijven.
  13.2. OPSCHORTING EN ONTBINDING
  In geval van verhindering van de uitvoering van een overeenkomst tengevolge van overmacht is ScooterSMART gerechtigd terstond hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat ScooterSMART tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn anders dan, in het geval van ontbinding, reeds betaalde bedragen, terug te betalen binnen 30 dagen na ontbinding onder aftrek van handling- en verzendkosten, met dien verstande dat in dat geval eerst verrekening zal plaatsvinden met een eventueel nog openstaand saldo uit andere leveringen of bestellingen.
 14. 14 TOEPASSELIJKE RECHT
  14.1. Op deze verkoopvoorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
  14.2 Alle geschillen die uit een overeenkomst voortvloeien en niet binnen 60 dagen in de minne kunnen worden geschikt, kunnen door partijen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter te Amsterdam.